|
|
Lån  


 
Annonce:


Lovgivning ventilationsanlæg

 
  Bestemmelse   Vejledning
Gældende: 01.04.1995
Stk. 1.: Ventilationsanlæg skal udføres forsvarligt ud fra sikkerhedsmæssige, energimæssige og indeklimamæssige hensyn.
Gældende: 01.04.1995
(12.3, stk. 1): De indeklimarelaterede ventilationsbestemmelser fremgår af kap. 11.2.

Gældende: 01.04.1995
Stk. 2.: Ventilation skal kunne ske på en sådan måde, at funktionen ikke påvirkes uacceptabelt af andre luftforbrugende installationer, og så unødvendigt energiforbrug undgås. Tilførsel af udeluft skal kunne begrænses i perioder, hvor behovet for ventilation af bygningen er reduceret. I rum med stærkt varierende ventilationsbehov skal tilførsel af udeluft kunne tilpasses belastningen.
Gældende: 01.04.1995
(12.3, stk. 2): Luftforbrugende installationer kan bl.a. være gas- og oliefyringsinstallationer, pejse, brændeovne, tørretumblere, tørreskabe og lignende.

Gældende: 01.04.1995 - 31.12.2005
Stk. 3.: Ventilationsanlæg skal udføres i overensstemmelse med DS 447, norm for ventilationsanlæg.

Gældende: 01.04.1995
Stk. 4.: Ventilationsanlæg skal udføres, så de ikke medfører brandfare. Udførelse skal ske i overensstemmelse med DS 428, norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationssystemer.

Gældende: 01.04.1995
Stk. 5.: Ventilationsanlæg skal udføres, så anlæg og kanaler kan renses og vedligeholdes.

Gældende: 01.04.1995
Stk. 6.: Ventilationsanlæg skal drives og vedligeholdes, så de holdes i en teknisk og hygiejnisk forsvarlig stand.

Gældende: 01.04.1995
Stk. 7.: Ventilationsanlæg skal forsynes med måleinstrumenter eller måleudtag, der muliggør kontrol af driftsforhold og energiforbrug.

Gældende: 01.04.1995 - 31.12.2005
Stk. 8.: Ventilationsanlæg skal forsynes med effektive energigenvindingsaggregater. Kravet kan dog fraviges, når afkastningsluftens overskud af varme ikke på rimelig måde kan udnyttes.

Gældende: 01.04.1995 - 31.12.2005
Stk. 9.: For ventilationsanlæg med konstant luftydelse må elforbruget til lufttransport ikke overstige 2.500 J/m³ udeluft. For anlæg med variabel luftydelse må elforbruget til lufttransport ikke overstige 3.200 J/m³ udeluft ved maksimal luftydelse. Bestemmelsen gælder ikke for ventilationsanlæg uden mekanisk udelufttilførsel, for anlæg knyttet til industriprocesser og lignende samt anlæg, hvor det årlige elforbrug til lufttransport er mindre en 2,5 GJ (700 kWh).
Gældende: 01.04.1995
(12.3, stk. 9): Ved elforbruget til lufttransport forstås her det samlede elforbrug pr. m3 flyttet luft regnet fra luftindtag til luftafkast. Luften kan hermed flyttes af flere ventilatorer. Ved anlæg med variabel luftydelse forstås anlæg, hvor luftydelsen, når anlægget er i drift, kan reguleres manuelt eller automatisk på en sådan måde, at forbruget reduceres væsentligt. Elforbruget til lufttransport kan beregnes for det enkelte anlæg for sig eller samlet for flere anlæg i en bygning.

Gældende: 01.04.1995 - 31.12.2005
Stk. 10.: Anlæg for befugtning af indblæsningsluft må kun installeres, såfremt sikkerhedsmæssige, produktionsmæssige, bevaringsmæssige eller sundhedsmæssige grunde taler herfor.

Gældende: 01.04.1995 - 31.12.2005
Stk. 11.: Anlæg for køling af indblæsningsluft må kun installeres, når tilfredsstillende indeklimaforhold herved opnås energiøkonomisk hensigtsmæssigt. Installation af køling forudsætter, at andre foranstaltninger, herunder solafskærmning og fjernelse af varmeudvikling direkte fra maskiner, belysning m.v. ikke er tilstrækkelige til opretholdelse af tilfredsstillende forhold.
Gældende: 01.04.1995
(12.3, stk. 11): Vedrørende køleanlægs regulering henvises til kap. 12.2, stk. 4.

Kilde: Bygningsreglement for erhvervs- og etagebyggeri











Kategorier på sider:

Luftfugtighed Ventilation diverse Ventilator typer Fakta om emhtter Krav til ventilation iflge BR Procesventilation Luftrensere Loftventilatorer VVS Ventilatorer Stj Gulvventilatorer Aircondition Lovgivning ventilationsanlg Indeklima VVS fakta Ventilation i boligen Klimnlg Byggeri Ventilatorer diverse Fortrngnings ventilation Emhtter Bordventilatorer Ventilation Opblandings ventilation Affugtere Gode rd om ventilatorer


 Du er her: Ventilator - Netannoncer Ventilator -